ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Neco Kozijnen
Artikel I – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle opdrachten en alle overeenkomsten met Necokozijnen b.v betreffende verkoop, bewerking, verwerking en plaatsing van kunststof gevelelementen, inclusief de bijkomende werkzaamheden die nodig zijn om de levering, bewerking, verwerking of plaatsing mogelijk te maken in een bestaande woning.
2. De voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden van bouwconstructieve aard, voor zover deze niet vallen onder de bijkomende werkzaamheden zoals in lid 1 zijn omschreven. Hiervoor dient Necokozijnen b.v een overeenkomst van aanneming van werk of een overeenkomst voor het verrichten van diensten af te sluiten.
3. Necokozijnen b.v is dealer van (KOCHS KunststofkozijnFabrikant) en aangesloten bij stichting keurmerken garantie SKG Goedkeurings nummer 03.21.1001.02 zie voor meer informatie www.skg.nl
Artikel 2 – Aanbieding
1. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2. De door Necokozijnen b.v overlegde detail tekeningen en beschrijvingen worden als algemene richtlijnen beschouwd. Indien sprake is van noodzakelijke afwijkingen zal Necokozijnen b.v de afnemer terstond informeren. Toleranties dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.
3. Door Necokozijnen b.v uitgebrachte aanbieding, alsmede vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van Necokozijnen b.v , ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De afnemer staat er voor in dat geen gegevens betreffende de door Necokozijnen b.v ontworpen fabricage- en/of constructiemethoden dan met uitdrukkelijke toestemming van Necokozijnen b.v worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Necokozijnen b.v. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
2. De aanbieding van Necokozijnen b.v omvat in principe alle werkzaamheden behorende bij het in de aanbieding omschreven product, behoudens de in artikel V lid 1 bedoelde werkzaamheden. Van meerwerk kan sprake zijn in potentiele specifieke gevallen, zoals opgenomen in de overeenkomst. Extra opdrachten worden wel als meerwerk beschouwd.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten binden Necokozijnen b.v niet nadat en voor zover zij door Necokozijnen b.v schriftelijk zijn bevestigd. De eis van schriftelijkheid van de aanvaarding geldt niet indien de afnemer consument is.
Artikel 4 – Prijs
1. De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en franco aan het door de afnemer opgegeven adres.
2. Prijsstijgingen die zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst worden niet doorberekend.
3. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is Necokozijnen b.v gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
Artikel 5  Montage
1. Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks is overeengekomen.
2. Onder montage wordt verstaan, demontage oude kozijnen, montage nieuwe kozijnen, afkitten van de buitenzijde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht bij montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld van Necokozijnen b.v dan zal Necokozijn b.v deze schade vergoeden tegen dagwaarde. De dagwaarde wordt door Necokozijnen b.v aan te wijzen derde partij bepaald. Indien klant het met de bepaalde dagwaarde niet eens is kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten.Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of al dan niet verborgen oorzaken welke voor de montage reeds aanwezig waren behoeft Neco kozijnen b.v niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld door derden. Afwerking van de dagkanten met stucwerk of hechthout vindt plaats indien dit is overeengekomen.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan zal de klant hiervoor zijn medewerking verlenen.De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen zullen als meerwerk aan de klant in rekening worden gebracht.
Artikel 6 – Levertijd
1. De levertijd omvat de aflevering door Necokozijnen b.v van de producten op het door de afnemer opgegeven adres, alsmede montage daarvan.
2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Necokozijnen b.v voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, vergunningen, gegevens en dergelijke, waaronder begrepen de door de afnemer goedgekeurde eerst benodigde werk tekeningen;
c. de dag van ontvangst door Necokozijnen b.v van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen de werkzaamheden bij vooruitbetaling door de afnemer dient te worden voldaan. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de Neco- kozijnen b.v ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.
3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Necokozijnen b.v bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van Necokozijnen b.v vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
4. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Necokozijnen b.v van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
5. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht.
Artikel 7 – Oplevering en Reclamering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. indien Necokozijnen b.v , hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd. De opleveringscontrole vindt plaats aan de hand van een opleveringscontrolelijst. b. na verloop van acht dagen nadat de Necokozijnen b.v de afnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.
2. kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen door Necokozijnen b.v zo spoedig mogelijk worden hersteld.
Artikel 8 – Risico en Eigendomsoverdracht
1. Zodra de producten zich feitelijk op de bouwplaats bevinden draagt de afnemer het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze producten mocht ontstaan, behoudens indien deze schade aan grove schuld van Necokozijnen b.v is te wijten. 2. Het eigendom van de producten gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan de Necokozijnen b.v uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Necokozijnen b.v is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. De afnemer is gehouden in geval van faillissement, surseance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslagleggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.
Artikel 9 – Betaling
1. Betaling van onze facturen zal plaatsvinden conform het bepaalde in de overeenkomst.
2. Klant zal op verzoek van Necokozijnen b.v een ongeclausuleerde standaard bankgarantie verstrekken voor het bedrag dat Necokozijnen b.v van klant te vorderen heeft. De bankgarantie dient in het bezit te zijn van Neco kozijnen b.v tenminste twee weken voor de datum van montage en dient geldig te zijn tot minimaal een maand na de datum van montage. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit is van Necokozijnen b.v zal de geplande montage geen doorgang vinden terwijl Necokozijnen b.v de kosten uit hoofde van de geplande montage op klant zal kunnen verhalen. De kosten van de bankgaranties neemt Necokozijnen b.v voor haar rekening.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn.Tevens is de koper in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een nadere aanzegging is vereist.
Artikel 10 – Garantie
1. Wij garanderen (af)opgeleverde zaken, behoudens het bepaalde in de onderdelen B t/m F van dit artikel gedurende de tijd van 10 jaar na factuur datum, dat wij alle zaken waaraan gedurende die termijn een hinderljik gebrek mocht ontstaan ofwel door andere zullen vervangen ofwel de koopprijs daarvan terug zullen betalen.
2. Op de door ons geleverde zaken wordt, voor zover ze zijn betrokken van derden, door ons niet meer garantie gegeven dan aan ons door onze leverancier wordt gegeven.
3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op alle geleverde zaken die op het moment na levering(in hooftzaak)niet nieuw waren
4. Garantie op isolerend glas houdt in dat gedurende 10 jaar vanaf de fabricagedatum geen vermindering van doorzicht zal plaats vinden door stofaanslag of condens tussen de bladen van het isolatieglas zulks onder normale gebruiksomstandigheden.
5. Onze garantieverplichtingen vervallen in de volgende zaken onmiddeljik:
a. Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn zonder ons voorafgaande toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten.
b. Indien de wederpartij niet haar betalingsverplichtingen voldoet.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook,en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectieveljik de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
2. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken, gereed schappen en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan onze grove schuld of ernstige nalatigheid.
3. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken danwel van de verrichte werkzamheden overschrijden.
4. Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen wij onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zijzelf bij de overeenkomst partij.
Artikel 12 – Opschorting en Ontbinding
1. Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de overeenkomst te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 45% van het bedrag van de opdracht, tenzij de werkeljike kosten en de gederfde winst hoger mochten zijn, in welk geval de werkeljike kosten en de gederfde winst dient te worden vergoed door de klant.